Diaconie

Diaconie

collectezak-kerk-geldDiaconie
Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk, een dienst van de barmhartigheid in opdracht van de Heere Jezus Christus.
Het fundament voor het diaconaat vinden we in de Bijbel waarbij we mogen wijzen op Lukas 22 : 27b, waar de Heere Jezus zegt ‘Maar Ik ben in het midden van u als een die dient’.
Het is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan die diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat, namelijk: leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd. Naast de hulp en aandacht die we zelf kunnen bieden, willen we als diaconie ook een doorverwijsfunctie vervullen naar voorzieningen waar gebruik van gemaakt kan worden. Dit gaat om lokale of landelijke instellingen op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening.
 
Organisatie
De diaconie van de Hervormde Gemeente van Sprang bestaat uit vier diakenen. Elke diaken heeft een eigen taak binnen de diaconie. De diakenen hebben als afgevaardigden van de gemeente ook zitting in de kerkenraad. Er wordt regelmatig vergaderd en daar komen alle lopende zaken aan de orde.
Het College van Diaken (CvD) bestaat uit:
Voorzitter: G (Gijs) voor de Poorte
Secretaris: M.A. (Martin) Lam
Lid: R.C. (Ruben) Timmermans
Lid: W.J.D. (Wim) Faro
 
Taken
Naast diaconale ondersteuning bieden heeft de diaconie diverse taken en verantwoordelijkheden:
 
- Diaconale vertegenwoordiging in de erediensten, waaronder rouwdiensten en trouwdiensten vanuit en in het kerkgebouw
- Dienst aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal vier keer per jaar
- Vertegenwoordiging in de kerkenraad en het moderamen van de kerkenraad
- Bijwonen van diaconale bijeenkomsten en cursussen ter opbouw diaconale taak in onze gemeente
- Afvaardiging naar regionale diaconale bijeenkomsten en SAW, (Samenwerkingsoverleg Armoede Waalwijk)
- Vastleggen en organiseren van de inkomsten en uitgaven van de collecten en giften;
- Verdelen van de inkomende gelden naar de diaconale aandachtsvelden zowel lokaal, landelijk als wereldwijd. Met betrekking tot het werelddiaconaat gebeurt dit in samenwerking met Luisterend Dienen
- Opstellen jaarrekeningen en begrotingen
- Kerkblad Voetius
- Kerktaxi
- Behandelen en begeleiden van (financiële) hulpvragen
- Vakanties voor gehandicapten, ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers
- Dorkas voedselactie
- Kerstattenties
 
 
Vakanties voor gehandicapten, ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers
Jaarlijks worden er door diverse organisaties vakanties georganiseerd voor gehandicapten, ouderen, alleenstaanden, maar ook juist voor mantelzorgers. De diaconie kan hierin bemiddelen en eventueel gedeeltelijk de kosten hiervan dragen.
Via Voetius wordt u tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden.
Contactpersoon: Martin Lam, tel. nr. 06 - 57 58 53 14 (op werkdagen na 15.30 uur bereikbaar).
 
De Herberg
In ‘De Herberg’ te Oosterbeek kunnen mensen terecht voor wie het goed is even (maximaal 6 weken) afstand te kunnen nemen van de thuissituatie. Ook hierbij kan de diaconie in financiële zin ondersteuning bieden.
Contactpersonen: Martin Lam, tel. nr. 06 - 57 58 53 14 (op werkdagen na 15.30 uur bereikbaar).
 
Giften
Wilt u een gift geven? Dat kan uiteraard. Het rekeningnummer van de diaconie is NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Sprang. Wanneer u uw gift een bijzondere bestemming wenst te geven, vermeld dit dan bij de overboeking. Wij danken u hartelijk wanneer u het werk van de diaconie op deze wijze wil steunen.
 
Verantwoording inkomsten en uitgaven
De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit gelden die worden verkregen uit:
 
- collectes tijdens de kerkdiensten;
- giften en soms een legaat;
- rente over banktegoeden en
- pachtgelden
 
De uitgaven zijn bestemd voor:
 
- giften aan goede doelen, projecten, instellingen
- diaconaal quotum, dat is een financiële afdracht aan de PKN, waar onze gemeente deel van uit maakt. Hiermee worden de kosten voor hogere kerkelijke organen (landelijk, provinciaal en classicaal) bekostigd
- zending en evangelisatie
- landelijk jeugdwerk (HGJB)
- plaatselijk jeugdwerk, waaronder de diverse clubs, de vakantiebijbelweek en de zondagschool
- attenties voor zieken, gehandicapten, alleengaanden en leden van onze gemeente die ouder zijn dan 75 jaar
- ouderen en gehandicaptenzorg (o.a. vakanties en contactmiddagen)
- bijdrage kosten catering Jeugdcentrum
 
De rekening van ontvangsten en uitgaven en de begroting dienen elk jaar door de kerkenraad goedgekeurd te worden. Ze worden elk jaar ter
inzage gelegd bij de administrerend diaken.
 
Kerkblad Voetius
Voetius is het kerkblad dat over het algemeen wekelijks op vrijdag verschijnt en waarin het plaatselijke en regionale gemeentenieuws is opgenomen. De kopij van de gemeente wordt verzorgd door onze predikant en kan worden gemaild aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De kopij moet uiterlijk maandag om 12:00 uur door hem zijn ontvangen.
Het abonnementsgeld bedraag € 31 voor acceptgiro’s en € 29 voor incasso’s. Contactpersoon: Ruben Timmermans, 06 - 13 03 67 31 (op werkdagen na 15,30 uur bereikbaar).
 
Kerktaxi
Voor gemeenteleden die (tijdelijk) niet over eigen vervoer naar- en van de kerk kunnen beschikken rijdt er elke zondagmorgen en –avond een kerktaxi. Elke week staat in Voetius en op deze website in het weekbericht het telefoonnummer van de degene die de taxi rijdt.
De diaconie verwelkomt graag nieuwe chauffeurs. Aanmelden als chauffeur van de kerktaxi kan bij diaken Wim Faro, tel. nr. 0416-280538.