Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang

Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang

A. Algemene gegevens.

 

Naam ANBI:

Diaconie van de Hervormde Gemeente te Sprang

Telefoonnummer:

0416-282328

RSIN/Fiscaal nummer:

804504039

Website adres:

http://www.hervormd-sprang.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Kerkstraat 34

Postcode:

5161 ED

Plaats:

Sprang Capelle

Postadres:

Postbus 52

Postcode:

5160 AB

Plaats:

Sprang Capelle

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. 

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconiën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 11 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 5 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie, de scriba en de voorzitters van respectievelijk het college van kerkrentmeesters en dat van diakenen) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan PKN 2017-2020

Het beleidsplan 2015 - 2020 (Geroepen tot gemeenschap) van de diaconie van onze gemeente vindt u pdfhier.

E. Beloningsbeleid.

De diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang heeft geen diaconale medewerkers in dienst; hier zijn dus geen personeelskosten mee gemoeid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij hetplaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronderhet College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2016 treft u hieronder aan.

Naast de normale werkzaamheden van de diaconie, zoals het collecteren tijdens de erediensten, heeft de diaconie zich vooral bezig gehouden met het inzichtelijk maken van het armoedebeleid in onze gemeente. In de praktijk bleek dit niet mee te vallen. Men zag er tegenop om dit aan te geven.

Daarnaast heeft de diaconie medewerking verleend om te komen tot een steunpunt voor Diaconale Maatschappelijke Dienstverlening. Dit werd en wordt, in samenwerking met andere gemeenten in de regio, door de diaconie ook financieel ondersteund. Voor de komende drie jaren heeft de diaconie een vast bedrag toegezegd om de kosten te dekken. De daadwerkelijke hulp wordt door Stichting De Schuilplaats verzorgd.

Gemeenteleden (ouderen, zieken, gehandicapten en alleenstaanden) die rond de Kerstdagen een extraatje konden gebruiken, hebben van de diaconie een kerstattentie ontvangen.

Naast het financieren van het jeugd- en ouderenwerk is er ook aandacht geweest voor de acties van de zending- en evangelisatiecommissie.

Een groep jongeren uit onze gemeente is in 2016 op werkvakantie geweest naar Malawi. Ze hebben daar ook het door onze gemeente uitgezonden echtpaar Van Kasbergen ontmoet. De diaconie heeft dit ondersteund door mee te werken aan diverse acties. Tevens zijn enkele collectes, alsmede een deel van de opbrengst van de rommelmarkt 2016 hieraan besteed.

Het echtpaar Van Kasbergen wordt nog steeds door de diaconie gesponsord. Zij maken deel uit van het project deelgenoten van de GZB waarvoor er in onze gemeente verschillende collectes en acties gehouden werden.

De voedselactie van Dorcas werd ook dit jaar breed opgezet. Supermarkten en scholen werden er weer bij betrokken en het resultaat was opnieuw een enorm aantal pakketten.

Aan het opvangcentrum De Herberg in Oosterbeek werd in verband met financiële problemen in 2016 nogmaals een extra  gift overgemaakt.

Doorzendcollectes en giften werden overgemaakt aan onder andere GZB, IZB, HGJB, Stichting Dorcas, GZB, Kerk in Aktie inzake de ramp op Haiti, Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem, Het Roosevelthuis in Doorn, Open Doors,  Voedselbank de Rijglaars, Hospice F. de Wind, Stichting Chris, Wycliff Bijbelvertalers, Woord en Daad, Gevangenenzorg in Nederland, SDOK, Bartimeüs en andere.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten diaconie

 

begroting

2016

rekening

2016

rekening

2015

 

Baten

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

   €    9.850

€   8.486

    €   9.919

Bijdragen gemeenteleden

   €  27.500

€ 32.644

    €  31.138

 

Totaal baten

   €  37.350

€ 41.130

  

    €  41.057

 

 

Lasten

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

    €  33.500

   €   38.984

    €  37.879

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

-

-

-

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

    €    3.400

    €    3.509

    €     4.127

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

    €    2.600

     €   2.377

    €    2.553

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

    €       300

     €     496

    €      734

Salarissen (koster, organist e.d.)

-

-

-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

     €      800

     €      714

     €   1.205

 

Totaal lasten

€    40.600

€    46.080

€    46.498

 

 

Resultaat (baten – lasten)

€ -3.250

€ -4.950

€ -5.441

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.