Hervormde gemeente te Sprang

Hervormde gemeente te Sprang

 A. Algemene gegevens.

 

Naam ANBI:

Hervormde gemeente te Sprang

Telefoonnummer :

0416-278180

RSIN/Fiscaal nummer:

809557149

Website adres:

http://www.hervormdsprang.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Kerkstraat 34

Postcode:

5161 ED

Plaats:

Sprang Capelle

Postadres:

Irenestraat 34

Postcode:

5161 XA

Plaats:

Sprang Capelle

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Sprang.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 11 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 5 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie, de scriba en de voorzitters van respectievelijk het college van kerkrentmeesters en dat van diakenen) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het College van kerkrentmeesters (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 5 leden (3 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De twee kerkrentmeesters in het college die geen ambtsdrager zijn worden benoemd door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11 art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organistatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondingen.

3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: beleidsplan PKN 2017-2020

Het beleidsplan 2015 - 2020 (Geroepen tot gemeenschap) van onze gemeente vindt u pdfhier. 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de pastoraal werker in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: generale regelingen protestantsekerk in nederland  Onze vrijwilligers zijn niet in loondienst en ontvangen dus geen salaris. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vergoeding die is vermeld onder vrijwilligersvergoedingen in de staat van baten en lasten kerkelijke gemeente onder H.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderelijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uitreksel van de belangrijkste gegevens over 2016 treft u hieronder aan.

 

In onze kerk werd elke zondagmorgen en zondagavond een Eredienst gehouden en werd vier keer Avondmaal gevierd. Bij de ochtenddienst was er in het Jeugdcentrum kindernevendienst en was er bovendien kinderoppas. Erediensten waren er ook op bijzondere (feest)dagen, zoals Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, en ter gelegenheid van bid- en dankdag voor gewas en arbeid. Door de predikant, de pastoraal werker en de ouderlingen pastoraat vond er bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken. Ook werd een aantal wijkontmoetingsavonden gehouden. 

Binnen de gemeente waren verschillende Bijbelkringen, een vrouwenvereniging en een mannenvereniging actief. Daarnaast was er een uitgebreid jongerenwerk (zondagsschool en clubs voor alle leeftijden). Voor diverse leeftijdsgroepen was er catechese.

Zoals elk jaar (laatste week zomervakantie) werd in een tent de Vakantie Bijbel Klub (VBK) gehouden. In oktober vond de startdag voor het winterwerk plaats. Één maal per maand vond er op zondag na de avonddienst een gebedsuur plaats. Tenslotte waren ook nog het Missionair Team en de Zending- en evangelisatiecommissie actief.

Naast inkomsten uit de reguliere collectes werden door het College van Kerkrentmeesters (CvK) inkomsten verworven uit de Actie Kerkbalans, giften, de traditionele rommelmarkt, de oliebollenactie en het verzamelen van cartridges en wenskaarten.

 

In de kerk bevindt zich een uit rond 1450 daterende secco (muurschildering) “Man van smarten”. Vanwege de slechte staat daarvan was besloten deze te restaureren, welke restauratie plaatsvond van 10 mei tot 30 juni door de restauratoren Aafje Bouwhuis en Nanon Journée. Het was een hele klus en het project trok veel bezoekers waaronder schoolkinderen, die meewerkten aan een scholenproject van het Kunstencentrum en de kerk.

De kosten van de restauratie werden volledig gesubsidieerd door de Lionsclub Waalwijk, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de provincie Noord-Brabant en het Stimuleringsfonds Rabobank de Langstraat. Op vrijdag 4 november werd de secco officieel onthuld in aanwezigheid van het bestuur van de kerk, enkele sponsoren, één van de restauratoren, burgemeester Kleijngeld van Waalwijk en personen die op de een of andere wijze bij de restauratie waren betrokken.

 

In mei en juni werd de pastorie gerenoveerd door vrijwilligers van de gemeente. De badkamer en de (bij)keuken ondergingen een metamorfose, de cv-ketel werd verplaatst en diverse andere kleine klussen kregen hun voltooiing. Het interieur van de predikantswoning kreeg hierdoor een moderne uitstraling en het predikantengezin kan genieten van het vernieuwde comfort. 

Het zuidelijk gedeelte van de leibedekking  van het dak van de kerk was erg slecht en aan vervanging toe. In de maanden september t/m december werd de leibedekking vervangen. Ook werd het voegwerk waar nodig gerepareerd en werd er een drainleiding om heel de kerk aangelegd zodat de muren minder vochtig worden en het stucwerk in de kerk minder te lijden heeft. Verder werd het terrein geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Ook werden enkele verrotte kozijnen gerepareerd, kompleet buitenschilderwerk gedaan en werd heel de kerk voorzien van bliksembeveiliging. Tenslotte werd het voegwerk van heel de tuinmuur rondom de kerk opgeknapt. Begin 2017 werd gebruikt voor nog enige kleine werkzaamheden. Zodra de muren van de kerk goed droog zijn, zal waar nodig binnen het stucwerk nog worden vervangen. Samenvattend, er kan weer de nodige jaren mee vooruit.

De kerktelefoon is een voortdurend punt van aandacht. In Elzenhoven zijn diverse storingen welke door de verschillende technici zijn opgepakt. Om de uitkomsten te kunnen testen, zijn regelmatig proefuitzendingen van de kerkradio gehouden.

 

Op de zaterdag voor Pinksteren (14 mei) werd voor de tweede keer deelgenomen aan “Als een lopend vuurtje”. Op die zaterdag werd een fietstocht georganiseerd langs de kerken in de omgeving. De betreffende kerken openden hun deuren voor een bezichtiging. Overal was gelegenheid om koffie te drinken en iets te eten. Het geld dat daarmee werd opgehaald was bestemd voor Stichting “Brood voor weeskinderen”, welke stichting in Burundi werkt om kansarme jongeren het bakkersvak te leren, zodat er voor hun ook toekomst is.

 

Op 8 juli werd er voor de vrijwilligers een zogenaamde vrijwilligersavond georganiseerd in het Jeugdcentrum. Onder het genot van een drankje en een hapje werden er spelletjes gedaan en een quiz gespeeld. Het is de bedoeling, dat de vrijwilligersavond een jaarlijks terugkerende aangelegenheid wordt.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

begroting

2016

rekening

2016

rekening

2015

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

€    8.500 

€   12.139

 

€   11.645

Bijdragen gemeenteleden

€ 176.000

€  178.866

€ 176.602

Subsidies en overige bijdragen van deden

€  260.615

 

Totaal baten

€ 184.500

€  451.620

€ 188.247

 

 

 

Lasten

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 105.500

€ 101.205

€ 111.812

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€    8.500

€     7.888 

€    5.803 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€   11.000

€   11.684

€  11.638

Lasten kerkelijke gebouwen  (inclusief afschrijving en dotatie voorzieningen)

€   83.000

€  325.060

€  78.006

Vrijwilligersvergoeding (koster, organist e.d.)

€     5.000

€      4.981

€    4.102

 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€     9.700

€      6.388

€    6.709

 

Lasten overige eigendommen en inventarissen

-

-

-

 

Totaal lasten

€  222.700

€   457.206

€  218.070

 

 

Resultaat (baten - lasten)

€   -38.200

€      -5.586

€  -29.823

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De posten “Subsidies en overige bijdragen van derden” en ‘Lasten kerkelijke gebouwen” zijn hoger uitgevallen dan de begroting 2016 aangeeft.

2016 stond in het teken van groot onderhoud en renovatie van de pastorie, restauratie van de secco en groot onderhoud en renovatie van het kerkgebouw. Door de inzet van vele vrijwilligers en een geslaagde fondsenwervingsactie zijn de uitgaven erg laag uitgevallen en was het slechts nodig een beperkt beroep te doen op de fondsen en voorzieningen van de gemeente.

Voor het kerkgebouw is er van 9 instellingen en stichtingen in totaal € 260.000 subsidie ontvangen. Hiervan was in 2015 al € 20.250 rechtstreeks op het onderhoudsfonds geadministreerd. De kosten bedroegen in 2016 € 287.316. In 2017 wordt voor de totale afronding nog ca. € 15.000 aan kosten verwacht.

Voor de secco is er van 4 instellingen en stichtingen in totaal € 35.138 aan subsidies ontvangen. Hiervan was in 2015 reeds € 22.496 rechtstreeks op het onderhoudsfonds geboekt. De totale kosten bedroegen € 33.649. Het overschot wordt gereserveerd voor de periodieke inspectie- en onderhoudskosten.

De kosten van de pastorie bedroegen netto € 24.942.

Voor de presentatie van de jaarcijfers 2016 is voor het eerst gebruik gemaakt van het model dat is opgesteld door het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de Protestantse Kerk in Nederland. Hierdoor zijn bepaalde opbrengsten en kosten anders gerubriceerd dan in het verleden. Over 2015 zijn vergelijkende cijfers opgenomen. Op de in het verleden behaalde resultaten heeft het nieuwe model geen invloed.